ضرورت رعایت تکنیک های سمپاشی از سوی کشاورزان برای اثرگذاری سموم

ضرورت رعایت تکنیک های سمپاشی از سوی کشاورزان برای اثرگذاری سموم

ضرورت رعایت تکنیک های سمپاشی از سوی کشاورزان برای اثرگذاری سموم

اگر کشاورزی نسبت به کارایی یک سم معترض باشد، سم مورد نظر به آزمایشگاه، ارسال و اقدامات کارشناسی بر روی آن صورت می گیرد.
1401/11/1
0 نظر

ضرورت رعایت تکنیک های سمپاشی از سوی کشاورزان برای اثرگذاری سموم

اگر کشاورزی نسبت به کارایی یک سم معترض باشد، سم مورد نظر به آزمایشگاه، ارسال و اقدامات کارشناسی بر روی آن صورت می گیرد.

 زمانیکه سطح زیر کشت افزایش می یابد بر جمعیت آفاتی که تغذیه می کنند نیز افزوده می شود، بنابراین کشاورزان باید امر مهم تناوب کشت (آیش) را مورد توجه جدی قرار دهند.

از سوی دیگر باید کشاورزان به تکنیک های سمپاشی توجه کنند به عنوان مثال آب سرد در علف کُش ها برای ایجاد محلول، اثرگذاری چندانی ندارد و در سموم پودری باید از آب ولرم استفاده شود.

شاخ و برگ های زیاد سبب می شود تا سم به تمام زوایای گیاه نرسد بنابراین توصیه می شود از سمپاش هایی استفاده شود که اثرگذاری بیشتر داشته باشد.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر