پیش بینی بارندگی در سال زراعی ۱۴۰۱_۱۴۰۲

پیش بینی بارندگی در سال زراعی ۱۴۰۱_۱۴۰۲

پیش بینی بارندگی در سال زراعی ۱۴۰۱_۱۴۰۲

پاییز تقریبا خشک ولی زمستان نرمال
یوسف قاسمی
1401/8/13
0 نظر

با توجه به مدلهای اروپا و امریکا امسال ابی ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ پاییز نسبتا خشک وزمستان نرمال پیش رو داریم.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر